Elektrotechnika 2

Kód predmetu: B-ELT2

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 6

Anotácia: Obvody s nastaviteľnými parametrami, komplexné funkcie, fázorový nomogram. Prenosové a imitančné funkcie, frekvenčná charakteristika, zostrojovanie frekvenčných charakteristík jednoduchých obvodov. Rezonancia, rezonančné obvody. Periodické neharmonické priebehy veličín, využitie Fourierovho radu, vlastnosti koeficientov Fourierovho radu, komplexný tvar Fourierovho radu. Aplikácia Fourierovho radu pri riešení lineárnych elektrických obvodov, efektívna hodnota a výkon pri neharmonickom stave, približný výpočet koeficientov Fourierovho radu. Fourierova transformácia, jej vybrané vlastnosti, spektrum vybraných impulzov, prenosová funkcia. Prechodné javy v elektrickom obvode, vlastnosti a použitie Laplaceovej transformácie pri analýze elektrických obvodov v prechodnom stave. Operátorové obvodové rovnice. Sústavy s rozloženými parametrami, rovnice dlhého homogénneho vedenia. Určujúce parametre homogénneho vedenia. Riešenie telegrafných rovníc v harmonickom stave, okrajové podmienky, fyzikálna interpretácia riešenia. Špeciálne typy vedení, niektoré typy zakončení vedení, koeficient odrazu a PSV na vedení.

Prednášateľ: prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)