Výkonová elektronika

Kód predmetu: B-VELN

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Dynamické vlastnosti a charakteristiky výkonových polovodičových spínacích prvkov: výkonová dióda, tyristor, unipolárny tranzistor typu MOS FET, IGBT, GTO. Podmienky zaťažovania a dimenzovania výkonových spínacích prvkov. Meranie na simulačných experimentoch a laboratórnych modeloch pripraví študentov na použitie systémov výkonovej elektroniky do oblasti elektrických pohonov, servopohonov, ako aj ďalších typov aktuátoroch v elektromechanických systémov. Dimenzovanie výkonových členov: výkon a straty, časovo prechodový tepelný jav. Metodika dimenzovania výkonových členov elektrických pohonov. Výkonové elektrické pohony s jednosmerným motorom s cudzím a sériovým budením. Aplikácia impulzných meničov vo výkonovej elektronike oblasti elektrických pohonov s jednosmernými pohonmi. Princíp a vlastnosti týchto pohonov v motorickom a brzdnom režime. Aplikácia výkonovej elektroniky pre pohony s asynchrónnym motorom. Využitie napäťových meničov frekvencie pri stacionárnom a dynamickom režime. Elektrické výkony v obvodoch s neharmonickými priebehmi napätia a prúdu.

Prednášateľ: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD., Ing. Lukáš Maršálka, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)

Senzorové systémy

Kód predmetu: B-SENS

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Merací kanál, merací prevodník. Metrologické a prevádzkové vlastnosti meracích členov. Princípy senzorov. Meranie elektrických veličín. Snímače teploty. Snímače tlaku a sily. Snímače prietoku a výšky hladiny. Snímače ostatných veličín. Optické vláknové a chemické senzory. Metódy analógového spracovania signálu snímača. Vzorkovanie, kvantovanie, AD prevodníky, metódy digitálneho spracovania signálu. Možnosti spresňovania merania a zvyšovania spoľahlivosti. Inteligentné senzory. Komunikačné technológie vhodné pre senzory, ich pripojenie k nadradenému obvodu. Siete senzorov. Vnútorná architektúra, prostriedky pre návrh senzora, metodika návrhu. Spracovanie senzorových signálov. Miniaturizácia a integrácia senzorov, mikrosenzory.

Prednášateľ: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)

Modelovanie a simulácia

Kód predmetu: B-MODSIME

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Modelovanie, typy modelov, počítačové modely, simulácie. všeobecné princípy modelovania. Numerické derivovanie. Numerické integrovanie. Hľadanie nulového bodu jednorozmernej funkcie. Hľadanie extrému jednorozmernej / viacrozmernej funkcie. Interpolácia funkcie. Generátor pseudonáhodných čísel s rovnomerným rozdelením hustoty pravdepodobnosti. Testy generátora pseudonáhodných čísel. Generátor pseudonáhodných čísel so zadaným rozdelením hustoty pravdepodobnosti. Numerické integrovanie pomocou metódy Monte Carlo. Metódy modelovania založené na systémoch interaktívnych agentov. Metódy modelovania založené na evolúcii. Metódy modelovania založené na formálnych jazykoch. Programové prostriedky pre simulácie.

Prednášateľ: doc. Ing. Lívia Syrová, PhD., Mgr. Ján Grman, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)

Spracovanie a vyhodnocovanie údajov

Kód predmetu: B-SAVU

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Úvod – chyby merania, korekcia, kalibračné krivky, stochastický model merania. Odhad výsledku merania, eliminácia odľahlých meraní. Neistoty výsledku merania, spôsoby určovania. Zaokrúhľovanie výsledkov merania. Metódy testovania systematických a náhodných chýb. Vyhodnocovanie číslicových meraní, číslicové vyhodnocovanie charakteristík signálov. Meranie závislostí, štatistická a deterministická závislosť, aproximácia závislostí. Intervalový odhad parametrov, optimalizácia náhrady empirickej závislosti. Vzorkovanie procesov, vyhodnocovanie trendov, kompresia údajov. Hodnotenie spôsobilosti meracích prevodníkov. Možnosti korekcie nedokonalostí prevodníkov.

Prednášateľ: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)

Mikroprocesorová technika 1

Kód predmetu: B-MIP1

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Typy údajov, prevody čísel, pravidlá binárnej aritmetiky. Architektúry počítačov, procesory CISC, RISC, architektúra AVR. Programátorský model ATmega16. Programovacie jazyky, assembler, makrá. Inštrukčný súbor mikroprocesorov. Spôsoby adresovania operandov, transportné inštrukcie. Aritmeticko- logické inštrukcie, interpretácia príznakových bitov, násobenie celých čísel a čísel v pevnej rádovej čiarky. Skoky, preskoky, cyklus, podprogram. Realizácia I/O podsystému, DMA. Paralelný port. Typy prerušení, vlastnosti prerušovacích podsystémov, RESET, princíp WatchDog, obsluhy prerušenia. Pamäťový podsystém, pamäte, EEPROM a FLASH ATmega16, pamäťové zámky, prepojky, funkcie JTAG. Funkcie počítadiel a časovačov v mikropočítačoch, režimy činnosti počítadiel, režimy PWM. Č/A prevodníky, A/Č prevodníky, vzorkovací obvod, stratégie vzorkovania. Typy sériových zberníc, prenos dát, metódy prideľovania zbernice. Zbernica SPI, TWI, jednotka USART.

Prednášateľ: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)