Teória meracích systémov 

Kód predmetu: I-TMS

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy, chyby merania, metrologické vlastnosti meradiel a prevodníkov. Modely náhodných chýb, vlastnosti vybraných rozdelení, momentové charakteristiky, charakteristické funkcie. Rozdelenie vektorovej náhodnej veličiny, kovariancia štatistická závislosť. Výberové rozdelenia, bodové a intervalové odhady strednej hodnoty, disperzie. Testovanie štatistických hypotéz. Nepriama metóda merania, modely merania. Odhad disperzie, kovariančnej matice. Neistoty priamych a nepriamych meraní. Spájanie výsledkov meraní, váhovaný priemer. Základné meracie metódy, vlastnosti a miera. Merací reťazec, vlastnosti blokov, základné zapojenia blokov meracieho reťazca, vyjadrenie citlivosti a chyby meracieho reťazca. Metódy korekcie statických chýb. Meranie závislostí - korelácia , metóda najmenších štvorcov, plánovanie experimentu, analýza rozptylu. Náhodné procesy - klasifikácia, charakteristiky, korelačné funkcie, princípy korelátorov a ich použitie. Číslicové meracie metódy – chyby a zvyšovanie rozlišovacej schopnosti A/Č prevodníkov, vzorkovacie stratégie, číslicové meranie integrálnych charakteristík. Dynamické merania – charakteristiky dynamických vlastností, metódy korekcie dynamickej chyby, riešenie v komplexnej, frekvenčnej a časovej oblasti.

Prednášateľ: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)