Počítačové videnie 

Kód predmetu: I-PVID

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Digitalizácia obrazu. Vlastnosti a formáty číslicového obrazu. Etapy spracovania obrazu. Jasové transformácie, korekcie, histogram jasových úrovní, ekvalizácia histogramu. Lokálne lineárne operátory. Odstraňovanie šumu. Obnovenie obrazu pri známej degradácii. Geometrické transformácie, rektifikácia obrazu. Detekcia čŕt v obraze. Segmentácia obrazu narastaním oblasti, delením a spájaním oblasti. Farebné modely, chromatický diagram -vlastnosti. Transformácie farebných obrazov. Meranie farebného rozdielu. Textúry. Princíp príznakovo orientovaných klasifikátorov. Rozhodovacie pravidlá. Rozpoznávanie obrazov. Použitie metód umelej inteligencie. 3D-videnie. Transformácie súradníc. Inverzné perspektívne zobrazenie. Model kamery, perspektívne premietanie. Transformácie súradníc, homogénny súradnicový systém. Inverzné perspektívne zobrazenie. Vonkajšie a vnútorné parametre kamery. Kalibrácia kamery. Stereopár.

Prednášateľ: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD., Mgr. Ján Grman, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)