___Inžinierske štúdium___

V rámci inžinierskeho štúdia na STU garantuje Ústav elektrotechniky inžiniersky študijný program:

Aplikovaná elektrotechnika (AE)

Profil absolventa  a odporúčaný študijný program AE.

 

Ústav elektrotechniky zabezpečuje v inžinierskom štúdiu výučbu nasledovných predmetov:

  • študijný program Aplikovaná elektrotechnika:

Aplikovaný magnetizmus

Analýza a syntéza elektrických obvodov 2

Číslicové spracovanie signálov

Distribuované meracie systémy

Diplomový projekt 1

Diplomový projekt 2

Diplomový projekt 3

Elektromagnetické prvky a systémy

Meniče elektrickej energie a napájacie zdroje

Mikroprocesorová technika 2

Moderné materiály pre elektrotechniku

Numerické metódy

Návrh meracích systémov

Počítačové modelovanie polí

Počítačové videnie

Projekt

Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike

Technická diagnostika

Telemetria a prenos údajov

Teória meracích systémov

Vysokofrekvenčná technika

  • študijný program Elektronika a fotonika:

Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike

  • študijný program Robotika a kybernetika:

Meranie a spracovanie signálov