Technická diagnostika 

Kód predmetu: I-TD

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Úlohy diagnostiky, vzťah diagnostiky a spoľahlivosti systémov, priama a nepriama úloha diagnostiky. Diagnostické modely technických systémov, hĺbka diagnostiky, diagnostické pokrytie, tvorba diagnostických testov. Štrukturálne a procesné parametre a metódy diagnostiky. Prostriedky diagnostiky, vnútorné a vonkajšie prostriedky, aktívna a pasívna diagnostika. Diagnostická veličina, diagnostické príznaky, výber a redukcia príznakov. Metódy klasifikácie stavov objektu diagnostiky, deterministické a štatistické, základné princípy. Metódy spracovania signálov pre diagnostické účely. Technické systémy diagnostiky elektronických systémov, princípy in-circuit testovania. Diagnostické expertné systémy, monitorovacie systémy.

Prednášateľ: doc. Ing. Karol Kováč, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)