Počítačové modelovanie polí 

Kód predmetu: I-PMP

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Elektromagnetické pole ako základný fyzikálny pojem, jeho vlastnosti. Základné typy modelov elektromagnetických polí. Analytické modely, diskrétne modely. Numerická derivácia. Numerická integrácia. Numerická aproximácia rovníc elektromagnetického poľa. Diferenčné rovnice. Aproximácia hraničných podmienok. Výber optimálnej metódy na riešenie konkrétnych úloh. Metóda konečných diferencií. Metóda Monte Carlo. Metóda Exodus. Interpolácia. Momentová metóda. Metóda konečných prvkov. Riešenie dynamických problémov - metóda stavových rovníc, diskrétna vlnová rovnica.

Prednášateľ: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD., Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)