Numerické metódy 

Kód predmetu: I-NM

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Úvod do problematiky numerické matematiky. Základné pojmy numerickej matematiky. Diskretizácia. Diskrétne modely. Numerické chyby. Porovnanie prístupu k riešeniu problémov analytickými metódami a numerickými postupmi. Problémy 1D, 2D a 3D úloh. Numerické riešenie rovníc s jednou neznámou. Iteračné metódy. Numerická derivácia funkcie jednej premennej. Numerická integrácia funkcie jednej premennej. Aproximácia a interpolácia funkcie jednej premennej. Metóda najmenších štvorcov. Riešenie sústav lineárnych rovníc. Numerické riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc a ich sústav. Základy číslicového spracovania súborov nameraných hodnôt. Komerčný softvér, open source ekvivalenty - základné vlastnosti.

Prednášateľ: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)