Moderné materiály pre elektrotechniku 

Kód predmetu: I-MME

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy a rozdelenie materiálov. Štruktúra materiálov. Elektricky vodivé materiály. Fyzikálne základy supravodivosti a vysokoteplotné supravodiče. Dielektrické materiály. Magnetické materiály. Kompozitné materiály pre VF elektroniku. Nanočasticové a amorfné materiály. Materiály pre optickú komunikačnú techniku. Optické materiály pre priemyselné senzorické aplikácie. Materiály budúcnosti (nanorúrky s hrúbkou atómu, inteligentné (smart) materiály, magnetické kvapaliny, grafén, materiály na báze supermriežok, metamateriály so zápornou permitivitou, permeabilitou a indexom lomu, chirálne materiály)

Prednášateľ: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)