Elektromagnetické prvky a systémy 

Kód predmetu: I-EPS

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Elektromagnetické polia v rôznych prostrediach a štruktúrach, interakcia elektromagnetického poľa s látkou. Fenomenologické parametre charakterizujúce interakcie elektromagnetických polí s látkami a šírenie elektromagnetických vĺn v nich. Tenzometrické snímače a ich použitie pre meranie mechanických veličín - rýchlosť, zrýchlenie, tlak, deformácia, magnetoelastický jav. Piezoelektrické snímače. Kapacitné snímače, základné usporiadanie, parazitné vplyvy, použitie. Induktívne snímače, princíp, konštrukcia, použitie. Magnetické, indukčné a elektromagnetické snímače. Špeciálne snímače. Aktuátory – silové účinky elektromagnetického poľa, elektrostrikčné a magnetostrikčné prevodníky.

Prednášateľ: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)