Distribuované meracie systémy 

Kód predmetu: I-DMS

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Definícia a klasifikácia distribuovaných meracích systémov (DMS). Architektúry systémov. Komunikačné rozhrania DMS. Komunikácia v DMS. Virtuálne meracie prístroje (VMP). Programovanie VMP na báze štandardných rozhraní. Metódy grafického programovania VMP. Vytváranie systémov zberu údajov. Návrh meracieho zariadenia pomocou meracích kariet a pomocou štandardných rozhraní. Riadenie spolupracujúcich VMP. Výkonnosť DMS. Vplyv technických a programových prostriedkov na výkonnosť DMS.

Prednášateľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)