Aplikovaný magnetizmus 

Kód predmetu: I-AMAG

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 3-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy a veličiny elektromagnetického poľa, Maxwellove rovnice v integrálnom a diferenciálnom tvare. Materiálové vzťahy, magnetická permeabilita a susceptibilita, komplexná permeabilita. Atómový magnetizmus. Klasifikácia látok podľa magnetických vlastností. Látky bez magnetickej štruktúry a s neusporiadanou štruktúrou, diamagnetizmus, paramagnetizmus. Látky s usporiadanou štruktúrou, feromagnetizmus, antiferomagnetizmus, ferimagnetizmus. Magnetická anizotropia a jej rozdelenie. Magnetostrikcia a jej kategorizácia. Magnetoelastický jav a jeho vzťah s magnetostrikciou, magnetoelastická energia. Doménová štruktúra feromagnetík. Metódy pozorovania magnetických domén. Magnetizačné procesy, posuvy doménových stien, natáčanie vektora magnetickej polarizácie, paraproces, magnetická polarizácia nasýtenia. Mechanizmus premagnetovania látok, príčiny magnetickej hysterézie. Základy merania magnetických vlastností masívnych vzoriek. Spôsoby odmagnetovania vzoriek.

Prednášateľ: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)