Študijný program: METROLÓGIA , 5.2.55        

        
Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
Spolugaranti: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
 
Charakteristika ŠP: Absolvent doktorandského študijného programu odboru Metrológia získa hlboké teoretické a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí metrológie na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov. Dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Metrológia a prinášať originálne, nové riešenia, dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. Bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v metrológii a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu, dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.
 
Školitelia:...