Mikroprocesorová technika 1

Kód predmetu: B-MIP1

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Typy údajov, prevody čísel, pravidlá binárnej aritmetiky. Architektúry počítačov, procesory CISC, RISC, architektúra AVR. Programátorský model ATmega16. Programovacie jazyky, assembler, makrá. Inštrukčný súbor mikroprocesorov. Spôsoby adresovania operandov, transportné inštrukcie. Aritmeticko- logické inštrukcie, interpretácia príznakových bitov, násobenie celých čísel a čísel v pevnej rádovej čiarky. Skoky, preskoky, cyklus, podprogram. Realizácia I/O podsystému, DMA. Paralelný port. Typy prerušení, vlastnosti prerušovacích podsystémov, RESET, princíp WatchDog, obsluhy prerušenia. Pamäťový podsystém, pamäte, EEPROM a FLASH ATmega16, pamäťové zámky, prepojky, funkcie JTAG. Funkcie počítadiel a časovačov v mikropočítačoch, režimy činnosti počítadiel, režimy PWM. Č/A prevodníky, A/Č prevodníky, vzorkovací obvod, stratégie vzorkovania. Typy sériových zberníc, prenos dát, metódy prideľovania zbernice. Zbernica SPI, TWI, jednotka USART.

Prednášateľ: doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)