Meracia technika 1

Kód predmetu: B-MER1

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy merania. Model merania. Vyhodnocovanie meraní. Chyby a neistoty merania. Meracie prístroje, základné vlastnosti. Analógové meracie prístroje. Osciloskop. Základy číslicového merania. Číslicové meracie prístroje. Základy automatizovaných meracích systémov. Meracie metódy. Meranie elektrického napätia a prúdu. Meranie elektrického výkonu a energie. Meranie frekvencie, času, fázy. Merania elektrických veličín pomocou osciloskopu. Meranie pasívnych elektrických veličín – odpor, impedancia, kapacita, indukčnosť. Meranie vybraných neelektrických veličín.

Prednášateľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)