Elektrotechnika 3

Kód predmetu: B-ELT3

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-3 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Klasifikácia elektromagnetických polí. Maxwellove rovnice v integrálnom a diferenciálnom tvare, ich využitie pri analýze elektromagnetického poľa. Základné postuláty elektromagnetického poľa. Základné zákony a vlastnosti elektrostatického poľa (ESP). Riešenie ESP – okrajové podmienky, Poissonova rovnica, Laplaceova rovnica, metódy riešenia. Základné zákony a vlastnosti stacionárneho prúdového poľa (SPP). Riešenie SPP – okrajové podmienky, metódy riešenia. Analógia medzi ESP a SPP. Základné zákony a vlastnosti stacionárneho magnetického poľa (SMP). Magnetický potenciál, analýzy SMP prúdovodičov. Magnetické vlastnosti látok, magnetizačné charakteristiky feromagnetických látok. Vplyv feromagnetika na magnetické pole. Maxwellove rovnice a potenciály dynamického elektromagnetického poľa. Energetické pomery v elektromagnetickom poli, Poyntingov vektor. Harmonicky sa meniace elektromagnetické polia. Maxwellove rovnice v komplexnom tvare. Rovinná elektromagnetická vlna, jej štruktúra, typy polarizácie. Šírenie rovinnej vlny v dokonalom a nedokonalom dielektriku, REMV vo vodivom prostredí. Tienenie dynamických EMP. Hĺbka vniku vlny do prostredia. Harmonické vlny na rozhraní dvoch prostredí. Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn v rôznych prostrediach, disperzia vĺn. Princípy a prostriedky počítačovej analýzy elektromagnetických polí.

Prednášateľ: prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)