Elektrotechnika 1

Kód predmetu: B-ELT1

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-3 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, transfigurácia, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Topológia elektrických obvodov. Metóda vetvových/uzlových napätí a tetivových/slučkových prúdov. Princípy platné v elektrických obvodoch – princíp superpozície, princíp kompenzácie, princíp reciprocity. Náhradný aktívny dvojpól. Analýza obvodov s nelineárnymi prvkami. Harmonické napätia a prúdy, komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Postup pri riešení lineárnych obvodov v harmonickom ustálenom stave. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Trojfázové obvody, vznik trojfázového napätia, výkon v trojfázových obvodoch.

Prednášateľ: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD., Ing. Martin Šoka, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)