• Vytlačiť

Elektrotechnika 2

Kód predmetu: B-ELT2I

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Telekomunikácie

Semester a počet hodín: ZS 3-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Analýza obvodov s viacpólovými prvkami. Rezonančné obvody. Vlastnosti obvodov v harmonickom ustálenom stave - frekvenčné charakteristiky. Analýza lineárnych obvodov v periodickom neharmonickom ustálenom stave pomocou Fourierových radov. Nelineárne javy v elektrických obvodoch - princíp frekvenčného násobenia, zmiešavania a amplitúdovej modulácie Frekvenčná analýza signálov pomocou Fourierovej transformácie. Analýza lineárnych sústav - odozva sústavy na štandardné signály (Diracov impulz a jednotkový skok), konvolúcia. Analýza prechodných javov v lineárnych obvodoch pomocou Laplaceovej transformácie. Analýza obvodov s rozloženými parametrami (homogénne vedenia). Elektromagnetizmus pre elektroniku a telekomunikácie - základné pojmy a zákony. Stacionárne elektrické pole. Stacionárne magnetické pole. Časovo premenlivé elektromagnetické pole a Maxwellove rovnice. Elektromagnetické vlny a ich šírenie v neohraničenom prostredí, základné spôsoby generovania elektromagnetických vĺn.

Prednášateľ: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)