Elektrotechnika

Kód predmetu: B-ELINFO

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. BŠ - Robotika a kybernetika

Semester a počet hodín: LS 2-3 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Harmonické napätia a prúdy, vznik harmonického napätia. Komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Trojfázové obvody, vznik trojfázového napätia, výkon v trojfázových obvodoch. Základné typy obvodov s nelineárnymi prvkami – prepäťová ochrana, usmerňovať, impulzové riadenie výkonu.

Prednášateľ: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)