Algoritmizácia a programovanie 

Kód predmetu: B-ALPRE

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. BŠ - Aplikovaná mechatronika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Problém, algoritmus, program. Životný cyklus programu. Charakteristiky, vlastnosti, klasifikácia a formy zápisu algoritmov. Zložitosť algoritmov. Princípy vybraných algoritmov triedenia a vyhľadávania, vlastnosti, porovnanie, použiteľnosť. Kompilačné programovacie jazyky, vývojové prostredie. Štruktúra zdrojového textu v jazyku C. Typy premenných, deklarácia, oblasť platnosti, ich vlastnosti, smerníky, referencie. Údajové štruktúry. Operátory a príkazy jazyka C. Funkcie, parametre, rekurzia. Práca s pamäťou, súborom, vstupno-výstupným podsystémom, knižnice, používanie služieb operačného systému. Numerické algoritmy iterácia, rekurzia. Práca s textovými údajmi. Jazyk C++, odlišnosti od jazyka C. Objektovo orientované programovanie – zapuzdrenie, dedičnosť a polymorfizmus, trieda, objekt, metódy, operátory. Ladenie, overovanie a testovanie programov. Programovacie 1 paradigmy – typy a základné princípy. Programovacie jazyky, porovnanie, vlastnosti, použitie.

Prednášateľ: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.(link) 

Predmet v AIS (link)