Obhajoby bakalárskych prác 2017

Na Ústave elektrotechniky sa po roku opäť konali obhajoby bakalárskych prác. Dňa 6.7.2017 o 10:00 obhajovali svoje bakalárske práce štyria študenti bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika. Spektrum zamerania bolo nasledovné:

Jakub Haluška

Návrh magnetovacieho zosilňovača

Martin Prieložný

Vlastnosti antén bezdrôtových mikrofónov

Lukáš Križan

Automatizované pracovisko pre výkon skúšky odolnosti voči elektromagnetickému poľu.

Michal Volek

Stavba spínaného zdroja

 

Súčasťou komisie, ktorá posudzovala obhajoby študentov boli: doc. Ing Mikuláš Bittera, PhD., prof. Ing. René Harťanský, PhD. a doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Predsedom komisie bol doc. Ing. Vladimír Jančárik a tajomníkom bola Mgr. Eva Branická.

Všetci štyria študenti nadobudli počas realizácie bakalárskych prác dostatočné znalosti v danej problematike, čoho výsledkom bolo úspešné absolvovanie obhajoby práce.


 

 

Profil absolventa inžinierskeho študijného programu APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA

Absolvent:
• je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,
• je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním sa na aplikovanú elektrotechniku, meracie a diagnostické systémy a procesmi spojenými s projektovaním, konštrukciou, overovaním a prevádzkou v oblasti poznania, a tiež profesii v jej širšom spoločenskom kontexte
• je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v odborných problémoch súvisiacich analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou elektrotechnických zariadení a meracích systémov pre všetky oblasti priemyslu,
• je odborník elektrotechnike ako disciplíne a oblasti poznania, ako aj profesii v jej širšom spoločenskom podtexte,
• má hlboké znalosti v oblasti aplikovanej elektrotechniky, meracej techniky a diagnostiky, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
• ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi,
• dokáže nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektrotechnických zariadení aj v širšom kontexte riadiacich, meracích a diagnostických systémov ako aj materiálovo-technologického výskumu; kriticky prehodnocovať znalosti o technických, softvérových a obchodných procesoch a postupoch na napomáhanie v zlepšovaní výkonnosti organizácie a dosahovaní jej cieľov, pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu; analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja modernej elektrotechniky v kontexte voľne definovaných problémov, pričom bude preukazovať efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,
• má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a právne povedomie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti elektrotechniky a meracej techniky,
• je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále aplikácií elektrotechniky a meracej techniky, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky pri návrhu a vývoji elektrotechnických zariadení alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
• nachádza uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti vývoja, nasadzovania a prevádzky elektrotechnických zariadení i meracích a diagnostických systémov.

Garant študijného programu: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Inžiniersky študijný program APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA

Návrh meracích systémov 

Kód predmetu: I-NMS

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Vzájomný prevod analógových a digitálnych signálov. Vstupné obvody elektronických meracích prístrojov. Riadené zoslabovače. Prístrojové diferenčné zosilňovače. Multiplexory. Filtračné obvody (zúženie šírky pásma, potlačenie kvantizačného šumu, potlačenie striedavých zložiek v nepriamych Č/A prevodníkoch). Dôležité parametre vzorkovačov (zosilnenie, vstupný napäťový rozsah, výstupný napäťový rozsah, Nelinearita, činiteľ potlačenia vstupného napätia, rýchlosť klesania výstupného napätia). Vzorkovače. Vzorkovače s pamäťou. Spínače. Využitie spínačov v sieťach R2R. Obvodové zapojenia priemyselných Č/A prevodníkov. A/Č prevodníky. Mikroprocesory používané v elektronických meracích prístrojoch. Problematika konštrukcie (technické právne aspekty).

Prednášateľ: doc. Ing. René Harťanský, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)