Analýza a syntéza elektrických obvodov 1

Kód predmetu: B-ASEO1

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 3. BŠ - Elektrotechnika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Elektrický obvod ako lineárna dynamická sústava. Uzavretá sústava a jej linearizovaný opis. Oscilačné podmienky. Stabilita sústav linearizovaných obvodov. Spätná väzba v elektronických obvodoch. Princíp spätnej väzby. Základné rovnice spätnej väzby. Rozdelenie spätných väzieb podľa zapojenia. Vplyv spätnej väzby na parametre obvodu. Operačné zosilňovače a operačná sieť – základné pojmy a definície, lineárny model, lineárne a nelineárne parametre. Kanonické tvary operačných sietí. Typické zapojenia. Invertujúce a neinvertujúce zapojenie napäťového zosilňovača. Sumačný a diferenciálny zosilňovač, integrátor, derivátor. Špeciálne zapojenia, zložené operačné siete. Prístrojový zosilňovač. Transrezistančný zosilňovač, modulátor, fázovací článok. Komparátory, limitery, precízne usmerňovače, detektory špičiek. Napájacie zdroje – základné pojmy a definície, základné typy a rozdelenie podľa princípu činnosti, blokové schémy. Opis funkcie a činnosti jednotlivých blokov. Postup pri návrhu, zásady voľby vhodných elektronických prvkov a komponentov.

Prednášateľ: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)