Meranie 

Kód predmetu: B-MER

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Elektronika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Vyhodnocovanie meraní. Elektromechanické a elektronické meracie prístroje. Analógové osciloskopy, meranie parametrov signálov. Princípy číslicového merania. Typy AD a DA prevodov. Číslicové meracie prístroje. Virtuálne meracie prístroje. Číslicové osciloskopy. Zdroje/generátory meracích signálov. Čítače frekvencie. Princípy merania základných aktívnych elektrických veličín. Princípy merania základných pasívnych elektrických veličín. Meranie na štvorpóloch. Merania vo frekvenčnej oblasti. Diagnostika číslicových obvodov. Automatizované meracie systémy. Úvod do elektromagnetickej kompatibility.

Prednášateľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)