Elektrotechnika 2

Kód predmetu: B-ELT2I

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. BŠ - Elektronika

Semester a počet hodín: ZS 3-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Analýza elektrických obvodov s viacpólovými prvkami, vlastnosti obvodov v harmonickom ustálenom stave, analýza obvodov v periodickom ustálenom stave pomocou Fourierových radov, frekvenčná analýza signálov pomocou Fourierovej transformácie, analýza lineárnych sústav, analýza prechodných javov pomocou Laplaceovej transformácie a obvody s rozloženými parametrami. Elektromagnetizmus pre elektroniku a telekomunikácie - základné pojmy a zákony, stacionárne elektrické a magnetické pole, nestacionárne elektromagnetické pole, elektromagnetické vlny a ich šírenie v neohraničenom prostredí, základné spôsoby generovania elektromagnetických vĺn.

Prednášateľ: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)