Oddelenie meracej techniky

OMT sa stalo po vzniku Ústavu elektrotechniky pokračovateľom Katedry merania v pedagogickej a vedeckovýskumnej sfére. Členovia oddelenia garantujú v inžinierskom štúdiu študijný program Aplikovaná elektrotechnika, v doktorandskom štúdiu študijný program Meracia technika a čiastočne aj študijný program Metrológia.

Kľúčovou oblasťou výskumu na oddelení je problematika elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických zariadení a zabezpečenie metrologických vlastností pri zodpovedajúcich meraniach. Laboratórium EMC, ktoré je súčasťou oddelenia, je vďaka svojmu vybaveniu ako aj personálnej štruktúre zaradené medzi High-Tech laboratóriá STU a zároveň zabezpečuje úzku spoluprácu oddelenia s firmami vyvíjajúcimi elektrické zariadenia, a to nielen v rámci Slovenska. Kolektív Laboratória EMC sa chce v budúcnosti sústrediť na zlepšovanie presnosti a reprodukovateľnosti EMC skúšok bežných, ako aj veľkých systémov.

Ďalšou významnou oblasťou je číslicové spracovanie obrazov a metód analýzy a popisu obrazu s využitím prostriedkov umelej inteligencie. Spoločným cieľom je rozpoznanie stavu alebo kvantifikácia vlastností objektu využitím obrazovej informácie. V budúcnosti sa skupina chce zamerať na detekciu polôh význačných bodov v obraze ako aj oblasť kalibrácie nemetrických kamier.

V neposlednom rade sa pracovníci oddelenia zaoberajú diagnostickými systémami a presným meraním v energetike.