Inžiniersky študijný program APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA

Profil absolventa inžinierskeho študijného programu APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA

Absolvent:
• je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,
• je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním sa na aplikovanú elektrotechniku, meracie a diagnostické systémy a procesmi spojenými s projektovaním, konštrukciou, overovaním a prevádzkou v oblasti poznania, a tiež profesii v jej širšom spoločenskom kontexte
• je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v odborných problémoch súvisiacich analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou elektrotechnických zariadení a meracích systémov pre všetky oblasti priemyslu,
• je odborník elektrotechnike ako disciplíne a oblasti poznania, ako aj profesii v jej širšom spoločenskom podtexte,
• má hlboké znalosti v oblasti aplikovanej elektrotechniky, meracej techniky a diagnostiky, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
• ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi,
• dokáže nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektrotechnických zariadení aj v širšom kontexte riadiacich, meracích a diagnostických systémov ako aj materiálovo-technologického výskumu; kriticky prehodnocovať znalosti o technických, softvérových a obchodných procesoch a postupoch na napomáhanie v zlepšovaní výkonnosti organizácie a dosahovaní jej cieľov, pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu; analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja modernej elektrotechniky v kontexte voľne definovaných problémov, pričom bude preukazovať efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,
• má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a právne povedomie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti elektrotechniky a meracej techniky,
• je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále aplikácií elektrotechniky a meracej techniky, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky pri návrhu a vývoji elektrotechnických zariadení alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
• nachádza uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti vývoja, nasadzovania a prevádzky elektrotechnických zariadení i meracích a diagnostických systémov.

Garant študijného programu: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Elektrotechnika 1 

Kód predmetu: B-ELT1

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. BŠ - Aplikovaná mechatronika

Semester a počet hodín: LS 2-3 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, transfigurácia, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Topológia elektrických obvodov. Metóda vetvových/uzlových napätí a tetivových/slučkových prúdov. Princípy platné v elektrických obvodoch – princíp superpozície, princíp kompenzácie, princíp reciprocity. Náhradný aktívny dvojpól. Analýza obvodov s nelineárnymi prvkami. Harmonické napätia a prúdy, komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Postup pri riešení lineárnych obvodov v harmonickom ustálenom stave. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Trojfázové obvody, vznik trojfázového napätia, výkon v trojfázových obvodoch.

Prednášateľ: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)

Návrh meracích systémov 

Kód predmetu: I-NMS

Typ predmetu: voliteľný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Vzájomný prevod analógových a digitálnych signálov. Vstupné obvody elektronických meracích prístrojov. Riadené zoslabovače. Prístrojové diferenčné zosilňovače. Multiplexory. Filtračné obvody (zúženie šírky pásma, potlačenie kvantizačného šumu, potlačenie striedavých zložiek v nepriamych Č/A prevodníkoch). Dôležité parametre vzorkovačov (zosilnenie, vstupný napäťový rozsah, výstupný napäťový rozsah, Nelinearita, činiteľ potlačenia vstupného napätia, rýchlosť klesania výstupného napätia). Vzorkovače. Vzorkovače s pamäťou. Spínače. Využitie spínačov v sieťach R2R. Obvodové zapojenia priemyselných Č/A prevodníkov. A/Č prevodníky. Mikroprocesory používané v elektronických meracích prístrojoch. Problematika konštrukcie (technické právne aspekty).

Prednášateľ: doc. Ing. René Harťanský, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)

Konferencia „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015“

sa uskutoční v rámci 21. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií

Termín konania:  13. - 15. 10. 2015

Miesto konania:  areál Expo Center Trenčín