Profil absolventa inžinierskeho študijného programu APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA

Absolvent:
• je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,
• je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním sa na aplikovanú elektrotechniku, meracie a diagnostické systémy a procesmi spojenými s projektovaním, konštrukciou, overovaním a prevádzkou v oblasti poznania, a tiež profesii v jej širšom spoločenskom kontexte
• je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v odborných problémoch súvisiacich analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou elektrotechnických zariadení a meracích systémov pre všetky oblasti priemyslu,
• je odborník elektrotechnike ako disciplíne a oblasti poznania, ako aj profesii v jej širšom spoločenskom podtexte,
• má hlboké znalosti v oblasti aplikovanej elektrotechniky, meracej techniky a diagnostiky, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
• ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi,
• dokáže nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektrotechnických zariadení aj v širšom kontexte riadiacich, meracích a diagnostických systémov ako aj materiálovo-technologického výskumu; kriticky prehodnocovať znalosti o technických, softvérových a obchodných procesoch a postupoch na napomáhanie v zlepšovaní výkonnosti organizácie a dosahovaní jej cieľov, pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu; analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja modernej elektrotechniky v kontexte voľne definovaných problémov, pričom bude preukazovať efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,
• má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a právne povedomie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti elektrotechniky a meracej techniky,
• je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále aplikácií elektrotechniky a meracej techniky, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky pri návrhu a vývoji elektrotechnických zariadení alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
• nachádza uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti vývoja, nasadzovania a prevádzky elektrotechnických zariadení i meracích a diagnostických systémov.

Garant študijného programu: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Additional information