Projekt Nadácia Volkswagen

Názov: Dopravný smart monitoring – optický vláknový senzorický systém

Riešiteľ: Ing. Branislav Korenko, PhD. 

Doba riešenia projektu: 1.7.2015 - 30.4.2016

Anotácia:

Problematika vláknových senzorov (OVS) je v súčasnej dobe modernou témou. Ich  použitie v praxi narastá a nachádza nové uplatnenia vo viacerých odvetviach priemyslu. Monitoring dopravnej infraštruktúry s OVS je aktuálne najmodernejšou variantou, ktorá nie je v praxi plne rozvinutá. Taktiež moderný automobil obsahuje jednotky km optických vlákien na komunikáciu a rozvod svetelného toku.  Preto je dôležité danú problematiku priblížiť študentom už počas prípravy na ich budúce zamestnanie.

Stručný priebeh – etapy projektu:

 • Príprava návrhu senzorickeho systému (júl –december 2015),
 • vypísanie bc. a ing. tém s ohľadom na projekt (priebežne počas obdobia riešenia projektu),
 • upgrade optických stolov – vylepšenie mechanickej konštrukcie s ohľadom na navrhovaný systém (január – február 2016),
 • upgrade elektroinštalácie laboratória (február 2016),
 • realizácia senzorickej siete (marec-apríl 2016),
 • testovanie (marec-apríl 2016),
 • zaradenie do pedagogického procesu (marec-apríl 2016).

 Dosiahnuté výsledky:

 • Zrealizovaná inovácia elektroinštalácie a optických stolov laboratória, 
 • zapojenie študentov doktorandského štúdia  (Ing. N. Kaplan, Ing. F. Vavrík)  a bakalárskeho štúdia (M. Mierka, M. Vimpeľ) ústavu elektrotechniky  do prípravy laboratória na realizáciu nových pracovísk, 
 • v rámci diplomoj práce evidovaj pod číslom: FEI-5410-8679 študenta Bc. Michala Szalaya zrealizovaná aparatúra na meranie krížovaj citlivosti FBG vláknových senzorov,
 • zrealizované meracie standy na princípe vlákových senzoroch a ich zaradenie do pedagogického procesu v predmete B-SENS - Senzorové systémy (FEI - LS 2015/2016),
 • zrealizovaný vláknový senzorický systém dopravného smart monitoringu na demonštráciu merania ohybu nosníka dopravnej mostovej konštrukcie, teploty prostredia (5 senzorov) a mechanického posunu (8 senzorov) v celkovom počte 14 senzorov na jednom optickom vlákne.

 Poďakovanie:

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nadácii Volkswagen za podporu projektu „Dopravný smart monitoring – optický vláknový senzorický systém“.

 

 

Additional information